Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  Regulamin serwisu www.biedronka.pl

  1. 1. DEFINICJE

   1. Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

    1. "Administrator" oznacza JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, NIP 7791011327.
    2. "Informacja handlowa" oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
    3. "Newsletter" oznacza wiadomość przekazywaną pocztą elektroniczną zawierająca Informację handlową i marketingową dotyczącą produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych.
    4. "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin Serwisu normujący zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu.
    5. "Serwis" oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: www.biedronka.pl za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
    6. "Usługi" oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności umożliwienie wyświetlania na indywidualne żądanie Użytkownika treści oraz materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
    7. "Użytkownik" oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu.
  2. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
   2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
   3. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
   4. Wejście na stronę internetową Serwisu i rozpoczęcie przeglądania treści udostępnionych przez Administratora jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie Usług, która ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia Serwisu.
   5. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
   6. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
   7. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.
  3. 3. RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

   1. Dla celów prowadzenia Serwisu Administrator świadczy Usługi w zakresie:
    1. wyświetlania na indywidualne żądanie Użytkownika treści oraz materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu,
    2. umożliwienia kontaktu z Administratorem, za pośrednictwem formularzy kontaktowych:
     - Formularz kontaktowy „Kontakt dla klientów”,
     - Formularz kontaktowy „Kontakt dla producentów”,
     - Formularz kontaktowy „Kontakt dla producentów produktów rolnych”,
     - Formularz kontaktowy „Kontakt dla podnajemcy”,
     - Formularz kontaktowy „Kontakt dla Organizacji Pożytku Publicznego”
    3. umożliwienia kontaktu z Administratorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: bok@biedronka.pl, w tym umożliwienia składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności reklamacji.
   2. Świadczenie Usług następuje nieodpłatnie.
  4. 4. NEWSLETTER

   1. Zamówienie (subskrypcja) Newslettera dokonywane jest poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie przez Administratora Newslettera i naciśnięcie przycisku "Zapisz się".
   2. Wraz z zamówieniem Newslettera Użytkownik może zamówić również ofertę alkoholową, zaznaczając opcję „chcę otrzymać także ofertę alkoholową”. Zamówienie oferty alkoholowej wymaga potwierdzenia pełnoletności Użytkownika poprzez podanie jego daty urodzenia.
   3. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
   4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez skontaktowanie się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 205 33 00, poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Zrezygnuj z subskrypcji newslettera Biedronki”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Użytkownikowi z treścią Newslettera lub wpisując i wysyłając swój adres e-mail poprzez formularz na stronie www.biedronka.pl/resignation.
  5. 5. PRAWA I OBOWIĄZKI

   1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
   2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które miałyby na celu zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu.
  6. 6. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

   1. Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa).
   2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
    1. urządzenie z dostępem do Internetu;
    2. Optymalizujemy działanie i wygląd stron dla przeglądarek i zalecamy używanie Google Chrome (v. 87+), Mozilla Firefox (v. 52.0+), Edge (v. 90+), Opera(v. 62+), Safari (v. 13+), i Internet Explorer. (v. 11+)
    3. W celu zamówienia subskrypcji Newslettera wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  7. 7. REKLAMACJE

   1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
   2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: bok@biedronka.pl.
   3. W treści reklamacji Użytkownik powinien wskazać swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazywać opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
   4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika.
  8. 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA PLIKÓW COOKIES

   1. Administrator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, określa Polityka Prywatności. Cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies określa Polityka plików cookies.
   2. Administratorem danych osobowych jest JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), ul. Żniwna 5.
   3. Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
   4. Wyłączenie okna przeglądarki internetowej jest równoznaczne z zakończeniem operacji w Serwisie.
  9. 9. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie oraz przesyłane za pośrednictwem Newslettera, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Użytkownicy mają prawo przeglądać Serwis oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Jakiekolwiek korzystanie z nich w sposób inny niż wskazany powyżej, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
   2. Serwis może być okresowo niedostępny, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
   3. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 344). Administrator zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, itp. W celu uniknięcia zagrożeń, o których powyżej, Użytkownik powinien korzystać z programu antywirusowego i dokonywać jego aktualizacji.
   4. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu firewall. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
   5. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu.
  10. 10. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

   1. Umowa świadczenia Usług zostaje zawarta w chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług.
   2. Okres na jaki umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta:
    1. umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres bok@biedronka.pl zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika,
    2. umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem formularzy kontaktowych wskazanych w pkt 3 ust. 1 lit b) Regulaminu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika,
    3. umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu i wyświetlaniu na indywidualne żądania Użytkownika treści wygasa z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z ww. Usługi
   3. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Serwisu.
   4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu lub do zaprzestania wysyłania Newslettera bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
  11. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu.
   2. Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu z wyprzedzeniem 5 dni przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.
   3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@biedronka.pl.
   4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa.
   5. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.